Obchodné podmienky-

Podmienky dodania

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Dodanie avizujeme telefonicky pri potvrdení objednávky.Dodacia lehota je max. do 14 dní odo dňa prijatia zálohy na účet alebo k rukám predávajúceho. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť adresu doručenia mobilné telefónne číslo, aby sa vedel náš pracovník s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Objednávka sa realizuje prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Kupujúci musí podať presné informácie ohľadom požadovného produktu pre predávajúceho a to emailom alebo telefonicky. Predávajúci neskôr na základe týchto informácii odošle emailom kupujúcemu cenovú ponuku, ktorú ak kupujúci vyhodnotí ako výhodnú môže potvrdiť spätným emailom v tvare:Potvrdzujem cenovú ponuku.

     Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorej cena bude predstavovať cca 50% s celkovej sumy objednávaného tovaru a prepošle ju na email kupujúcemu. Predávajúci bude akceptovať objednávku ako záväznú zo strany kupujúceho po pripísaní určenej sumy zo zálohovej faktúry na účet predávajúceho a od tohto dňa sa počíta aj doba dodania objednávaného tovaru. Ako príjmový doklad o zaplatení zálohovej faktúry pre kupujúceho bude slúžiť bankový doklad o prevode danej čiastky na účet predávajúceho s variabilným symbolom ktorý bude zálohová faktúra obsahovať. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto podľa ústnej dohody. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje dodací list, podľa druhu tovaru aj návod na používanie výrobku. Kupujúci je povinný uhradiť rozdiel celkovej faktúrovanej ceny a zálohovej faktúry podľa záväznej objednávky, ktorá bola potvrdená potvrdzovacím emailom predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar podpísať dodací list, zaplatiť doplatok faktúry. V prípade neuhradenia doplatku k zálohovej faktúre pred dovozom materálu, alebo po vypršaní 2 hodinovej lehoty prestojného Vám tento tovar nebude vyložený a bude spätne prepravený k predávajúcemu. V takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo na úhradu spiatočnej dopravy od kupujúceho vo výške 0,40€/km od miesta určeného zloženia do mesta Malacky a budú zamietnuté akékoľvek výhrady zo strany kupujúceho. Pri opakovanom pokuse o náharadnú prepravu znáša v uvedených prípadoch vždy kupujúci. V prípade ak kontaktovaná osoba, alebo ním poverená 3 osoba nebude na vopred dohodnutom mieste v správnom čase tak po uplynutí doby 30minút Vám bude účtované prestojné a to 5€ za každých aj začatých 15minút. Kupujúci je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť pri vykladaní tovaru čo znamená: min. 2 osoby na výkladku materiálu, vhodné miesto na zloženie materiálu, vhodný príjazd a výjazd motorového vozidla triedy C, ktorým bude tovar doručený.

     Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak kupujúci v prvom určenom termíne na dodanie tovaru neodoberie objednaný tovar v dohodnutom množstve, predávajúci má právo voči kupujúcemu na vyúčtovanie skladného vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každý aj začatých 14 dní. V prípade, že k dodaniu tovaru nedôjde ani v lehote 30 dní odo dňa prvého určeného termínu dodania z dôvodov na strane kupujúceho, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške zaplatenej kúpnej ceny a ak kúpna cena nebola zaplatená vo výške 75 % kúpnej ceny objednaného tovaru a predávajúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a následne tovar ponúknuť tretej osobe alebo tovar vyšrotovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu so zmluvnou pokutou ako aj s nárokom na náhradu škody. Prostriedky získané za šrotovanie je predávajúci oprávnený použiť na úhradu nákladov spojených so skladovaním a odvozom tovaru na šrotovisko.

     Ak sa preprava tovaru uskutočňuje vozidlom kupujúceho alebo vozidlom, ktoré kupujúci obstará, kupujúci je povinný zabezpečiť vozidlo na tento účel vhodné. Vhodným vozidlom sa pritom rozumie vozidlo, na ktoré je možné tovar naložiť z boku a ktorého rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednaného tovaru tak, aby bola pri preprave tovaru minimalizovaná pravdepodobnosť jeho poškodenia. V prípade takejto prepravy tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú pri preprave a vykládke tovaru.

     Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru iba v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich vo viditeľnom poškodení tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď pri dodaní tovaru, inak jeho práva zo zjavných vád zanikajú a má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných vád.